Bedre velferd: For de mange

Lillesand SV tror på kraften i lokalsamfunnet. Vi vil skape møteplasser på tvers av generasjonene i planleggingen av skole, ungdomshus, kulturskole og eldreomsorg.  Vi vil føre en aktiv politikk for bærekraftige rammer for næringsliv og mennesker. Det vil utløse kreativitet for bærekraftig utvikling for mennesker og natur.

SV vil skape kvalitet i tjenestene gjennom tillit til profesjonene, dialog og samarbeid på tvers. Vi vil at velferdstjenestene skal bygge på gode fellesskapsløsninger som setter deg først. Det gir oss mulighet for bedre liv i alle livsfaser og situasjoner. 

Solidaritet gir oss kraften til å inkludere alle. Ulikhet bryter ned fellesskapet og tilliten mellom oss, lokalt og globalt. Et godt velferdssystem reduserer risikoen for sosial passivitet og kriminalitet. Økonomisk usikkerhet er den «nedbrytende ulempen» som påvirker psykisk helse og tilknytning til arbeidslivet mest negativt. Vi ser på alle som en ressurs.

SV holder fast ved det grunnleggende menneskesynet om at alle er like mye verdt, uansett hvilken økonomisk, sosial, religiøs eller etnisk bakgrunn de har. Vi må bekjempe alle former for rasisme og diskriminering. Vi vil ha økt innsats for heltid og likelønn mellom kvinner og menn. Vi skal møte hverandre i byen, og bygge fellesskap i mangfoldet.

SV vil bedre livskvaliteten for de mange, ikke de få.

«Jeg stemmer SV fordi vi trenger en helsetjeneste basert på tillit og faglig dyktighet der folk bor.»

Joyce Pigao (46)

Bedre velferd: Fellesskap i mangfoldet

Sv vil

  • Ny skole på Myra utvikles som flerbrukslokaler egnet for aktiviteter på ettermiddag og kveld.
  • Få på plass ungdomshus i lokaler hvor ungdommen kan utfolde seg, som legger til rette for samarbeid på tvers og stimulerer frivillighet.
  • To heltidsstillinger til ungdomskontaktene gir en sikker arbeidshverdag, kapasitet til å bruke sin faglighet i møtet med ungdommen og til å utvikle ungdomstilbudet.
  • Prioritere dagtilbud og funksjonelle lokaliteter for psykisk utviklingshemmede.
  • Utfordre kommune og næringsliv til å inkludere sårbare grupper i arbeidslivet.
  • Sørge for heltid, anstendig arbeidsliv bygget på «Oslomodellen» ved kommunale anbud og profittfri velferd for å ivareta ansattes rettigheter og gode offentlige tjenester.

«Alle som vokser opp i Lillesand skal ha lik tilgang til velferdstjenester, uavhengig av økonomi og bakgrunn.»

Henrik Jagels (42)