Bedre miljø: Fremtiden i sirkel

SV bryr seg genuint om miljøet og vil prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning.

Bjørn Fredrik Nordli (30)

Lillesand SV vil sette ambisiøse mål for klima, naturmangfold, avfall og forurensning. Gjennom SOLBYEN LILLESAND vil vi bruke det grønne skiftet til å styrke Lillesand som en fremtidsrettet, åpen og bærekraftig by. Vår unike historie, et levende lokalsamfunn og naturen er vår viktigste kapital. 

Vi vil utvikle evnen og viljen å gå foran, og se mulighetene som ligger i utfordringene. Det grønne skiftet er en mulighet uten forbilde. De som utvikler de gode løsningene, er de som vil lykkes: Mange engasjerte mennesker går foran og kutter sine utslipp. De politikerne du velger skal ta samme ansvar.

Et fremtidsrettet næringsliv tar risiko og utforsker lokalt hvordan bærekraftige løsninger lønner seg. Bærekraftig utvikling innebærer at vi må holde oss innen naturens tålegrense, og at alle har mulighet til anstendige liv og jobber. Bærekraft skal bli kilden til innovasjon, investeringer og bedre liv.

SV er partiet for deg som både vil ha en rød og en grønn politikk.

SV tenker helhet og er best til å balansere sosiale forhold, økonomi og miljø.

June Fylkesnes (42)

SV VIL

NULL KLIMAUTSLIPP:

 • Klimaregnskap og bærekraft skal inn i alle beslutninger.
 • Stille krav i reguleringsbestemmelser om bruk av tre i byggverk og at alle nye boliger skal være energisparende hus etter passivhus standard, nullutslippsstandard og senere plusshusstandard.
 • Be kommunen om å ha innkjøps- og anbudsstrategier som stiller krav om utslippsfrie løsninger.

BYUTVIKLING I SENTRUM

 • Folkeparken Kokkenes skal utvikles med rom for aktiviteter for alle aldersgrupper, maritime aktiviteter, kultur og grønne næringer.
 • Sentrumsnære byggeprosjekter skal bygges som tette småhusområder med «landsbykvaliteter» slik vi finner i sørlandsbyer.
 • Kunnskap om byutvikling som en bred samfunnsprosess gjennomsyrer hele kommunen. Se Solbyen Lillesand
 • Ta initiativ til nye samarbeidsformer som bedrer samarbeidet mellom aktører i sentrum.
 • Prioritere sentrum fremfor butikkutvikling utenfor sentrum.
 • Prioritere gåsoner i sentrum, sykkelstier og offentlig transport, framfor privatbilisme.
 • Få på plass en samlet parkeringspolitikk med parkering under bakken, et bilfritt miljø i sentrumsgatene.
 • Badeplasser og bryggeanlegg skal legges til rette for utviklingshemmede og handikappede.
 • Alle butikker og kommunale tjenester skal være tilgjengelige for utviklingshemmede og handikappede.

SV VIL

NÆRINGSLIV I SIRKEL

 • Lage en plan for bærekraftig næringsutvikling, som skaper  helårs bærekraftige opplevelsesnæringer.
 • Utforske tiltak og insentiver for grønn nærings- og industriutvikling.

0-FORURENSNING OG FORSØPLING

 • Kartlegge kilder til plastsøppel i naturen og sette inn systematiske tiltak.
 • Være en aktiv pådriver for at FIVEN finner gode løsninger raskere enn planlagt, at kommunen har gode rutiner og for god dialog med folkeaksjonen rein luft.

NATURMANGFOLD OG FRILUFTSLIV

 • Ta initiativ til samarbeid om en 100% stilling for naturforvaltning, forurensning og klima. 
 • Styrke allemannsretten og etablere en langsiktig utbyggingsgrense mot natur og friluftslivsområder.
 • Nei til motorsenter på Nordbø!