Dispensasjonen til ASKOs vindmøller kan være ulovlig

SV har sendt en omfattende interpellasjon (spørsmål til adm) om vindmøllene til Bystyret. Fredag morgen sendte vi den til Lillesandsposten, som hentet inn uttalelser fra ordfører, AP og Venstre.

  1. SV etterlyser politisk behandling av miljøplanen (MTA) for vindkraftverket på Nordbø.
  2. SV stiller spørsmål ved lovligheten og hvilke vurderinger som lå til grunn for delegering av vedtak til planutvalg, om dispensasjon til LNF-område.

SV har tidligere pekt på hvordan behovet for fremdrift i prosjekter trumfer miljøet og en god demokratisk behandling.

Punkt 1: SV etterlyser politisk behandling av miljøplanen (MTA) for vindkraftverket på Nordbø.
ASKO-fornybars (Lillesand vind AS) har søkt, og NVE avsluttet høring av detaljplan- og miljø-, transport og anleggsplan. Vindkraftverket på Nordbø er lite målt i effekt, men ett av de store målt i natur-/miljøskade per MW.

I Vilkår for dispensasjon fra LNF området av 25.06.19 står det: «Administrasjonen legger frem MTA- plan for politisk behandling før den godkjennes av NVE». Høringsfrist for kommunen gikk ut 25.04.20. I behandlingen av oppgradering av Nordbøveien (Eikeland-Buene) ble det vist til at miljøeffekter ville bli grundig berørt når MTA-planen kom til behandling.

Dette er den andre miljøsaken som ikke er kommet til politisk behandling (JF FIVENs søknad om utslippstillatelse før jul) i denne perioden. Høringsuttalelsen fra Lillesand kommune til MTA-planen dukker opp som en referatsak, etter fristen er gått ut.

  • Hva er årsaken til at MTA-planen ikke kom til politisk behandling?

Punkt 2: Delegering av vedtak til planutvalg, om dispensasjon til LNF-område 25.06.19:

Kommunen gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra arealformålet «LNF» i kommuneplanens arealdel for utbygging av tre vindturbiner med tilhørende anlegg på GBR 22/1.

Lillesand SV kan ikke se at denne delegeringen av myndighet er i tråd med plan og bygningsloven:

§ 11-17. Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel
For endring og oppheving av planen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre endringer i planen i samsvar med kommunelovens regler. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter. Jf. for øvrig § 1-9.

Vi kan vanskelig se at utbygging for vindkraft i et LNF-område, er en “mindre endring”. LNF-formålet er ment å ivareta hensynet til uberørt natur, til flora og fauna, og til mulighetene for rekreasjon, jakt og friluftsliv. Etter pbl. § 19-2 er det kun hjemmel for å innvilge dispensasjon dersom dispensasjon ikke kommer vesentlig i konflikt med det tiltaket hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra. Det er også et vilkår at fordelene med dispensasjon klart er større enn ulempene.

Vi har en lovdefinert oppgave som består i at lovens krav for arealdisponering av LNF arealer til vindindustri faktisk er ivaretatt både med hensyn til offentlighet, medvirkning og dokumentasjon av virkninger og i forhold til at vilkårene i § 19-2 faktisk er til stede for å kunne dispensere.

Stortinget har ikke åpnet for vindkraft i det omfang som er konsesjonsgitt. Dette innebærer at kommunen i sin vurdering av § 19-2 må legge særskilt vekt på vurdering av lovens formål og LNF formålene. Når heller ikke plan- og bygningslovens bestemmelser knyttet til demokratisk medvirkning, utredning og vurdering av bærekraftig samfunnsutvikling mv., er ivaretatt gjennom konsesjonsprosessen, vil en konsesjon ikke kunne tilfredsstille kraven for dispensasjon i pbl.

SV ber bystyret utøve sin plikt etter plan- og bygningsloven slik at Lillesand vindkraftverk (ASKO-fornybar) blir riktig saksbehandlet og demokratiet får gjøre seg gjeldende slik loven forutsetter:

Dette er en vesentlig endring av kommunens arealdel og av vesentlig interesse for kommunens innbyggere. Vedtaket i planutvalget står etter SVs oppfatning uten legitimitet hos berørte parter og friluftsfolk generelt. Vi skjønner rett og slett ikke hvilke vurderinger som er gjort og spør derfor:

  • Hvilke vurderinger og vedtak ble gjort i forhold til å delegere saken til planutvalget?
  • Hvilke begrunnelser ble gitt for å dispensere fra hensyn og hvilke fordeler ble vurdert som vesentlig større enn ulempene

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s