Blant mønsterkropper og bølgeskvulp

Erling Helling Larsen gir sine tanker om kunsten sin og hvordan vi kan løfte kunsten i Lillesand. På fredag åpner han utstillinga si i stort format på Metahuset i forbindelse med kulturnatta.

Hvis det kommer en til, så blir det dobbelt så bra.

Erlend

Onsdag 17 okt. kl 18 på rådhuskantina er du velkommen på åpent politisk ideverksted med Lillesand SV.

Program:

– #Lillesand2030
– Vi skal sette klare mål for klima, naturmangfold og velferd!
– Vi trenger et ungdomsløft!

Program:
1. Innledning ved fylkesleder i Agder SV Mali Steiro Tronsmoen.
2. Kultursjef Magne Haugen og eventuelt inviterte organisasjoner.
3. Ideverksted ved lokallagsleder Espen Lia.
Arrangement fb: https://www.facebook.com/events/1963629617060381/?ti=ia

Espen Lia

47247766

Erlend3

 

 

 

Ungdomssatsing ute av kontroll?

At de skateklubben fikk noen dagers varsel på å pakke sammen tingene sine og forsvinne, sier alt om hvilken posisjon satsing på lavterskel ungdomstilbud har: Ungdom trenger gratis møteplasser som gir mulighet til å teste egenskaper, ferdigheter og kompetanser i et trygt miljø hvor de ikke nødvendigvis skal prestere.

Gi oss handling før ord. Vi har hørt nok ord.

I april arrangerte Lillesand SV et åpent temamøte om lavterskel ungdomstilbudet i Lillesand. Vi inviterte bla representanter fra kommunen, ungdomsrådet, ungdomsarbeidere, lensmann, ungdomsrådet og SLT. Det ble ikke bare et lystig møte. Mange var mildt sagt forbannet på manglende satsing. Stikkordene på noe av det som ble luftet kan være dugnad, manglende kontakt mellom ungdomsarbeidere og kommunen, dårlige lokaler og små stillinger: Når det ikke er penger til å kjøpe inn plaster, tyder det på en ungdomssatsing på sparebluss. Som en fra skateklubben sa det: “Gi oss handling før ord. Vi har hørt nok ord.” Vel, nå har de fått handling…

NodeSå hva kan gjøres? Vi trenger ikke dra lenger enn til ungdomsklubben på Nodeland for å finne inspirasjon til hvordan vi kan bedre tilbudet i Lillesand. Her har de, ifølge SLT-koordinator i Songdalen Lene Mordal, et team på fire og har nettopp flyttet inn i nye lokaler. I Lillesand tilbyr vi flerbrukslokaler på Frivillighetssentralen og to 17,5 % stillinger (en for Høvåg og en for sentrum) og skatehallen har vært drevet på frivillighet, learning as we go. Dette går ut over kvaliteten på ungdomstilbudet:

det må være et tilstrekkelig antall ansatte (…) med nødvendig utdannelse

I følge klubbundersøkelsen 2016/2017 fra Ungdom og fritid, “må det være et tilstrekkelig antall ansatte, slik at det gis rom for holdningsskapende arbeid og det må sikres at de ansatte har den nødvendige utdannelsen eller opplæringen, slik at de har en reflektert tilnærming til sin rolle og det særegne ved den jobben de er satt til å gjøre.” Jeg tror ikke dagens satsing hvor man har gått opp fra to 17,5% stillinger til en 50% stilling (litt usikker på om den kommer i tillegg til eller som en erstatning) er en start, men jeg tror ikke det holder.

skatehallUt fra temamøtet vi hadde, kan det virke som vi må sette dialogen mellom kommunal ledelse og ungdomsarbeidere og frivillige i system, slik at fritidsklubbene, skatehallen, rockeklubben mfl får den nødvendige oppfølgingen og at man får evaluert og fulgt opp punkter. Dette kan også bidra til at de inkluderes i det helhetlige planverket til kommunen for å bli satt på den økonomiske prioriteringslisten. Da unngår vi å komme i den situasjonen skatehallen er kommet i: Man trekker på det, utsetter og ser etter kjellerløsninger. Vi trenger en  langsiktig ambisiøs satsing.

“Det er viktig at politikerne forstår hvor viktig forebygging er.” Lensmann Kjetil Nygård

kjetil nygårdSkatehallen og fritidsklubbene mfl bør inngå som ett av flere tilbud i et fagmiljø der både helse-, kultur- og sosialfaglig etat jobber sammen, for at de skal kunne være en støtte på mange områder for de som benytter seg av tilbudene.  Mobbing, digital mobbing og psykisk helse er sentrale tema i det holdningsskapende arbeidet. En ungdomsarbeider vil kunne være en viktig støttespiller og samtalepartner for ungdommene. På temamøtet fremhevet Lensmann Kjetil Nygård viktigheten av at politikerne forstår hvor viktig forebygging er.FB-listekampanje6

Skateklubben har vokst frem fra engasjement og dugnadsinnsats. Politikere og administrasjon burde støtte opp i stedet for å rive ned. Jeg tillater meg derfor å stille et spørsmål som kom fram på temamøtet:

Har vi en ungdomssatsing ute av kontroll?

Espen Lia Leder Lillesand SV

Innmelding i SV: Bli medlem eller Du kan også melde deg inn via SMS: Send «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. (100kr trekkes av telefonregningen)

youth-2

Vi må tenke langsiktig

I debatten om motorsenter i Nordbømarka bør vi tenke langsiktig og se ting i sammenheng: Hvem er vi? Hva vil vi ta vare på? Hvilke muligheter har vi?

Konklusjonen på støyutredningen i Nordbømarka kommer sannsynligvis til å bli noe slik: «Et område for motorsporter vurdertetter støyregelverket T-1442 Beregningene viser at aktivitetene ikke vil gi støy over anbefalte grenser ved nærmeste eksisterende boligbebyggelse». Støykartet i konsekvensutredningen vil vise rød og gul sone med tilhørende grenser for hvor langt lyden bærer i terrenget.  Dette har liten betydning i forhold til naturmangfold og friluftsliv (Forts under bildet)

Støy er uønsket lyd – vi kaller lyden støy når vi mistrives med den.

Som sagt før: Det dreier seg ikke om støy: det dreier seg om stillhet. “Kartlagte stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser bør vises i kommuneplan som grønn sone” (T-1442/2016 s7 -8 ) “Støy er uønsket lyd – vi kaller lyden støy når vi mistrives med den.” ( Veileder T-1442 s 24) Det er altså snakk om den subjektive oppfattelsen en turgåer føler etter hvert som den uønskede støyen øker jo lenger inn i marka han eller hun kommer. Videre (…) “De fleste mennesker har til tider behov for å søke bort fra stressfaktorene. De setter pris på- og er avhengig av områder der de får fred.

Vi hørte duren fra løpet på Ruglandsbanen 7 km

Det er på bakgrunn av dette perspektivet at jeg påstår at marka vår blir støyforurenset og at Nordbø er en dårlig lokalisering. Forrige søndag sto jeg og flere andre i Norbødalen og hørte duren fra løpet på Ruglandsbanen 7 km unna. Folk som bor på Glamsland forteller, ifølge initiativtaker Trond Are Gjone, at det kan høres helt ned dit. En eventuell grønn sone begynner altså ikke der den gule slutter: støyen vil kunne irritere mange og bære langt avhengig av vindforhold og landskap mm.

“Stille områder er områder som etter kommunens vurdering er viktige for rekreasjonen, natur- og friluftsinteresser og er ønskelig å bevare som stille og lite støypåvirkede, eller områder en har som mål å utvikle til stille områder. I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging anbefales det at stille områder som er viktige for natur- og friluftsinteresser avmerkes som grønn sone i arealplaner.” (s25)

En slik prosess vil kunne utløse kreativitet for å bevare og utvikle friluftsområdene våre.

Vi mangler en kommunedelplan hvor vi ser på utfordringer og muligheter for marka vår etter mønster fra Bærekraftig utvikling av Blindleia og Temaplan for naturmiljøet i Trondheim. En slik helhetsvurdering med høring hos aktuelle berørte organisasjoner og folkelig involvering, bør gjøres før man setter i gang en konsekvensutredning for et enkelt prosjekt. En slik prosess vil kunne utløse kreativitet for å bevare og utvikle friluftsområdene våre.

Utgangspunktet til Asbjørn Olsen om at det bare er ett alternativ (med innkjøring fra YXen) holder heller ikke mål: Kommunen er også pliktig til å utrede alternative lokaliseringer. En bedre plassering i så måte ville kanskje være steinbruddet på Glamsland, som jeg har hørt fra en god kilde også har blitt luftet muntlig med en av initiativtakerne  av ordfører Arne Thomassen. Eiendommen er allerede inne i arealplanen som “råstoffutvinning” og sannsynligvis helt grei i forhold til gul sone på 45db.

Da våkner vel de som bor der til liv

Man kan også tenke seg at man setter ganske strenge restriksjoner på antall dager man kan kjøre og tidspunkter etc, men det vil kunne skape problemer for motorsenterets inntjening og de antatte synergieffektene må nedjusteres. Vi vil også ha den samme utfordringen i forhold til å ta vare på stille områder (NB: Ingen ting å gjøre med gul og rød sone:-) og at det er nærmere Glamsland og Lillesand vest. Da våkner vel de som bor der til liv, etter å ha sittet ganske stille i båten. Men hvis du kan godta at folk på Eigeland skal ha det som nærmeste nabo, må du vel kunne godta å ha det selv også? Jeg vet med meg selv at jeg ikke ville hatt det.

Omtrent 90 % av befolkningen utøver friluftsliv en eller flere ganger i året

At Thor Børressen titulerer meg kun som “SV-lederen” tolker jeg som et forsøk på å redusere skeptikerne til et motorsenter i Nordbømarka til en liten marginal gruppe. Det blir litt som om jeg skulle skrevet: “Redaktør i Lillesandsposten og tidligere FRP-politiker” og satt han i bås med det eneste partiet som åpent har støttet planene. Resultatet av en slik retorikk blir at debatten polariseres.

Jeg snakker ikke på vegne av en liten gruppe SVere: “Omtrent 90 % av befolkningen utøver friluftsliv en eller flere ganger i året og stillhet og ro er blant de viktigste kvalitetene for friluftsliv.” (…) “Fysisk aktivitet er blant våre aller viktigste helsefremmende faktorer” (Veileder s 24)  Så jeg kan vel si at jeg snakker på vegne av det gode liv for en stor del av Lillesands befolkning.

naturmangfold og friluftsinteresser inn i arealdelen av kommuneplanen

Hovedbudskapet mitt er at presset på naturen øker, også i Norge.  Summen av mange tilsynelatende små naturinngrep er blitt store. Ifølge tall fra Miljødirektoratet taper vi nesten 200 kvadratkilometer i året. Det som taper er allemannsretten, friluftsliv, jakt og fiske.

Dette bør ikke være en debatt om gule og røde soner. Det bør være en bred debatt hvor man man tenker langsiktig og ser ting i sammenheng.

Espen Lia

Kilder;

Meld.St.14 Natur for Livet

kommunedelsplan for naturmangfold i Ski kommune (pilotprosjekt) og temaplanen i Trondheim.

Veileder for Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Det skakje være lett

Jubelbrus fra sjøbua. Jeg setter sykkelen inn mot veggen og legger ansiktet mot ruta. Stinn brakke og Liverpool har gått opp til 2-0. Jeg må inn å se litt, være med.

«E har vondt i magen når e tenker på det.»

Døra åpnes for meg. Det er kjente ansikter, så jeg får meg en øl. – Faen Espen. Takk for den jobben du gjør i forhold til Motorsenteret. Det e faen mæ bare vekst som står i haue på de, koste hva det koste ville. E har vondt i magen når e tenker på det. Han ser oppriktig tynget og lei seg ut. – Du aner ikje å mange som setter pris på det du gjør og som mener det samme.

NEEEEEI! ÅH. He…..ete! Paris har redusert til 1-2.

Jeg tar meg en barkrakk og lener meg bort til bordet hvor fire Liverpool fans rister dystert på hodet. F… så ufortjent. Kampen surrer videre og jeg fortsetter der vi slapp. – E ska sitere deg på det med vondt i magen. E har snakka med folk på Eigeland og de føler det samme. Noen var sinte mens andre var fortvila. Det de frykta mest var at de ikke hadde noe de skulle sagt og de lurte på når ting kom til å skje og hvor lang tid det kom til å ta. Så e stilte innbyggerspørsmål om det til ordføreren i bystyret og fikk et svar som e ikke kan skjønne ga dem noen ting som helst.

Det va sånn atte de ikke hadde fått saken enda, at det var et sånn privat initiativ så de måtte vente på et sånn formelt initiativ til kommunen. Så e sendte en epost til Ordføreren i helga hvor e spurte han om han visste når de hadde tenkt å fremme det, siden han er observatør i styret i Lillesand Vekst og sikkert snakka ofte med Trond Are Gjone. Han svarte ganske kjapt og gav endelig en god oversikt over prosessen, men at han ikke hadde tett nok kontakt med Gjone til å vite når de ska starte møter å sånn.

«Det e jo galskap»

-Arne ekje snau, kommer det fra sidemannen. Svarer på epost i helga og greier. Trokje det e mange ordførere som gjør det. Det nikkes samtykkende rundt bordet og vi tar en skål for det.

-Så da sendte e en epost til Trond Are, fortsetter jeg, hvor e spurte når de skulle fremme saken for bystyret.

-Det e jo galskap, kommer det fra kroken av bordet. Han er jo både daglig leder for motorsenteret og for Lillesand vekst. Det må jo være blanding av kortene. Jeg svarer at Trond Are har forklart at det bare var for å hjelpe til med å registrere et AS og at det bare var for noen dager. Det skal være eiendomsdelen og eies 51% av idretten. – Han kunne i alle fall registert det på kona, kommer det surt fra hjørnet. Det er pause, så han reiser seg og går mot baren.

-Uansett, fortsetter jeg. Han svarte at en detaljregulering tar lang tid og at å si mer enn det var vanskelig. Så e svarte han at e mente: Når har dere tenkt å fremme prosjektet for bystyret? Da skulle e jo selvfølgelig sagt oppstartsmøte med kommunen, men e visste ikke bedre, da e-posten fra Arne ikke var sunket ordentlig inn enda. Gjone skrev at de skulle fremme den så fort det er mulig, men han kunne ikke si noe om når.

«Godag mann, økseskaft»

-Men åffer ikke svarte jeg han. Dere har jo en klar mediestrategi, så litt rart at det ikke er planlagt noen datoer. Han svarte at det er rett og slett fordi at det er en ren omreguleringsprosess. Men e ville ikke gi meg. Ordføreren sa jo at de venta på et initiativ og nå va e liksom kasta tilbake til kommunen igjen. -Det kan jo være det ikke blir no, kommer det syrlig fra hjørnet igjen. -E mener hvis kommunen går og venter på et initiativ som aldri kommer. Lett humring rundt bordet. E ville jo bare vite når de hadde tenkt å fremme den for bystyret, unnskyld e mener oppstartsmøte. Så e svarte: Godag mann, økseskaft. Ikke mulig å få en dato?

E skjønte jo at e va litt irriterende nå, men e vakje så mye klokere. Han svarte at han regna med at e ikke kjente til prosessen for en omregulering i en kommune. Men det hadde jo heldigvis Ordføreren forklart mæ, ikke i svarte på innbyggerspørsmålet, men på mail etterpå. -Har prosessen for omregulering så mye å gjøre med når de har tenkt å fremme prosjektet? kommer det fra sidemannen. – Han kunne jo svart noe sånn som etter høstferien eller nærmere jul eller ut på nyåret, eller no sånt.

«Hæ?»

Uansett, han forklarte at administrasjonen fremmer en sak for kommunestyret. Ikke noen andre. -Nå heter det jo bystyret i Lillesand da, fra hjørnet igjen. Jeg fortsetter -Han skrev at en omreguleringsprosess gjøres for kommunen, når ikke kommunen gjør det selv. Det innebærer mye arbeid, spesielt når alt må detaljereguleres, siden dette prosjektet ikke er inne på kommuneplanen. Det er støy i lokalet, men stille rundt bordet. Jeg ser at denne siste klargjøringen ikke har nådd helt inn. Asiktene sier liksom -Hæ? og litt til.

NEEEEEI! ÅH. He…..ete! Mbappé sklir på knærne med armene i kors mot de røde skarene på tribunen. Paris har redusert til 2-2. F… så ufortjent. Bare noen minutter igjen og nå kan det faktisk bli tap etter å ha dominert hele kampen.

-Han skrev at e stilte spørsmålet til feil mann, eller feil organisasjon eller no. Han svarte alltid så godt han kunne og at jeg måtte henvende meg til kommunen for å få bedre svar, men det vakke sikkert de kunne svare no bedre siden de ikke har avholdt oppstartsmøte. -Men sakje Ordføreren at de ikje kunne svare fordi de venta på initiativ fra det private initiativet? Spør sidemannen med blikket fast retta mot skjermen, hvor det nå står 90 min.

«Så når e stilte et enkelt spørsmål, blei e sendt fram og tilbake»

-Jo. Så ba han mæ igjen om å ta kontakt med kommunen så e slapp å mistro han og være misfornøyd med svara. Så e innrømma at e maste litt og skreiv at det bare var det at Ordføreren svarte at han venta på initiativ fra dem og kunne derfor ikke svare konkret. Så når e stilte et enkelt spørsmål, blei e sendt fram og tilbake og det kom e til å slå mæ til ro med. -E vetkje om de på Eigeland slår sæ te…

JAAAAAA! Jeg snur meg mot storskjermen hvor Roberto Firmino løper glisende mot oss. 3-2 til Liverpool på overtid.

Det er utrolig hvor fort Sjøbua tømmes når dommeren blåser av. Jeg fikler med sykkellåsen i lett septemberyr.

Det skakje være lett.

Nordbømarka er uegnet for motorsport

Det planlagte motorsenteret i Nordbømarka dreier seg ikke om støy. Det dreier seg om stillhet. Prosjektet vil kunne påvirke realiseringen av det gode liv til mange mennesker i Lillesand, ikke bare de som bor i området. Nasjonale retningslinjer for støy burde få politikerne til å skrinlegge planene, fordi selve indrefileten i Lillesands skogs- og jaktterreng er den verst tenkelige plasseringen.

 ” i bymarker er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket.”  (T-1442/2016)

Noe av det unike med Lillesand er at man kan gå fra et hvilket som helst boligfelt ut i roen i marka. Skifjell, Sovehei og Vardehei har fått støyforurensning fra nye E-18: “Stillhet er en mulighet for å nullstille sanseapparatet, så hvis det ikke skal være noen steder uten lyd, så blir vi fattige”, sier Tore Thomassen i filmen. Stillhet og fravær av støy er blitt et knapphetsgode og er viktig for helsa og livskvaliteten til mange av oss.  Nå er dette gode under press. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel og påvirker derfor helsetilstanden vår.

Faktaside om støy fra Miljøstatus

“Stillhet er blitt et knapphetsgode.”

I 2016 kom derfor reviderte retningslinjer for kommunenes behandling av støy i arealplanlegging. I forhold til denne retningslinjene er Nordbømarka den verste plasseringen av senteret og må gjerne leses med lyd: (fortsetter under)

“Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi.” (…) Kartlagte stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinteresser bør vises i kommuneplan som grønn sone” (s7 -8)

Plan- og bygningsloven gir kommunen myndighet og ansvar i plan- og byggesaker. Støy er et av de temaene som skal vurderes og tas hensyn til. Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom. Videre heter det forskriften:

I større upåvirkede naturområder, (…) kjerneområder i bymarker er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket. (…)

Ved etablering av ny støyende virksomhet bør det synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre natur og friluftsområder støymessig:
– hvor stor del av tiden/hvor ofte vil natur- og friluftsområder i de ulike kategoriene bli utsatt for støynivåer over de anbefalte grenseverdiene.
– når den støyende virksomheten pågår

Kommunen bør vurdere støybelastningen ved ny virksomhet opp mot hvilken karakter de berørte områdene og bruken av disse har.

I lys av forskriften og intensjonen bak, fremstår Nordbømarka som uegnet for et motorsportsenter. Det vil bli kjøring store deler av dagen, store deler av uka, store deler av året.

Alle nye reguleringsplaner bør vise støysonekart som er tilgjengelige innenfor planområdet på egnet måte. Dersom det er fastsatt hensynssoner i kommuneplanen, skal disse legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. Så tidlig som mulig i planprosessen, skal det foretas en støyfaglig utredning der støynivåene
tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal.

Lokaliseringen av motorsenteret i Nordbømarka handler altså  om å ivareta stillesoner og livskvaliteten til mange mennesker. Reguleringer lages ofte for å verne natur og rettigheter mot at noen få innflytelsesrike skal ta seg til rett på bekostning av deg og meg. Etter å ha snakket med folk har jeg skjønt at begeret er fullt. Vi trenger politikere som er seg sitt forvalteransvar bevisst og som er i stand til å tenke langsiktig. I kommuneplanen fram mot 2030 er et hovedsatsingsområde  å:

“forsterke Lillesands identitet; det historiske bysentrum, kysten, Blindleia, uthavnene og omkringliggende heier. Ved å videreutvikle Lillesand som bysentrum og ta vare på kommunens unike kvaliteter skaper vi grunnlag for videre vekst.” (s2)

Så spørmålet vi bør stille oss, er hvordan vi kan vokse, uten at det går på bekostning av vår identitet og våre unike kvaliteter. Som nabo Tore Thomassen så treffende sier: “hvis Lillesand har tenkt å markedsføre seg som den mest støyende kommunen på Sørlandet (latter), så mener jeg at de som tar beslutninger har litt lite kompetanse på hva de har å selge. Lillesand er en perle og sørlandsmiljøet er såpass balansert. Det er enda en del uberørte ting her, men det vet jeg ikke om teller når noen sier de skal bygge noe stort.”

(konklusjon under bilde)

hjortespor
Hjortespor i Nordbømarka. Foto: Ørjan Gaare

Det er bra med entreprenørskap og tiltak, men det står klart for meg at et motorsenter i Nordbømarka truer en framtidsressurs som vi aldri får tilbake igjen. Spørsmålet er om bystyre evner å se det.

Espen Lia

Leder Lillesand SV

Trykk “Følg” på bloggen, så holder du deg oppdatert.

 

Kilder:

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)

Faktaside om støy fra Miljøstatus